Projekt „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” realizowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia w konsorcjum z Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.

Pomysłodawcą, inicjatorem oraz jednostką, która przygotował wniosek o dofinansowanie projektu jest Instytut Kardiologii. Projekt jest finansowany przez NCBiR w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSRTATEG.

Opis projektu:

Szpitalne HTA nie funkcjonuje w Polsce, natomiast każdy szpital posługuję się pewnymi kryteriami przy decyzjach o wdrożeniu technologii nielekowych. Celem praktycznym Projektu jest wdrożenie metodologii szpitalnej oceny technologii medycznych (Hospital-Based HTA – HB-HTA), służącej zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym (dyrektorzy szpitali) oraz (pośrednio) na poziomie ogólnopolskim.

Projekt obejmować będzie fazę badawczą oraz fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce obejmującą pilotażowe wdrożenie HB-HTA w wybranych ośrodkach. Pierwsza z faz obejmować będzie prace badawcze nakierowane na krytyczną analizę systemu szpitalnego HTA w Europie, Stanach Zjednoczonych i Polsce, w tym także, między innymi aspekty etyczne oceny technologii medycznych. W fazie badawczej przewidziano przeprowadzenie analizy otoczenia polityczno-prawnego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego dla implementacji nowych technologii w szpitalach (analiza PEST) oraz analizy porównawcze z innymi funkcjonującymi systemami HB-HTA (benchmarking).

Przy opracowaniu konkretnych rozwiązań i działań umożliwiających wdrożenie systemu hHTA założono wykorzystanie analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). W fazie przygotowań do wdrożenia wyników badań w praktyce przewidziano m.in. wizyty studyjne w wybranych ośrodkach szpitalnego HTA i sieciach szpitalnego HTA oraz zebranie informacji na temat dobrych praktyk, opracowanie zasad finansowania, podstaw formalno-prawnych, wewnętrznych i zewnętrznych procedur operacyjnych i wreszcie rekomendacji dotyczących metodyki HB-HTA.

Kolejny etap obejmował będzie przygotowanie wyposażonych we właściwe narzędzia zespołów o wysokich kompetencjach mających wziąć udział w fazie pilotażowej projektu – uruchomieniu systemu HB-HTA w wybranych ośrodkach w Polsce i przeprowadzenie pilotażowych ocen wybranych technologii. Istotnym elementem projektu będą działania upowszechniające jego wyniki wśród zarządzających systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym, z udziałem liderów opinii oraz innych interesariuszy systemu ochrony zdrowia.

W efekcie podjętych działań powstanie system umożliwiający wdrożenie HB-HTA, w zgodzie z rekomendacją Rady Unii Europejskiej i Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing; EIP-AHA) tj. „aby udoskonalać samowystarczalność i wydajność systemów opieki zdrowotnej” poprzez zastosowanie obiektywnych metod oceny technologii medycznych, których celem jest wskazanie skutecznych i opłacalnych technologii medycznych dla zastosowań w praktyce klinicznej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

HB-HTA jest także rekomendowanym podejściem przez Światową Organizację Zdrowia, która podczas 67 Zgromadzenia (WHA67.23) podkreśliła wagę HTA we wspieraniu modelu powszechnego ubezpieczenie zdrowotnego. Na poziomie krajowym, HB-HTA jest odpowiedzią na tzw. krajowe ramy strategiczne zdefiniowane przez Ministerstwo Zdrowia (dokument „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strategiczne”), który do 2030 roku zakłada „wdrożenie instrumentów podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektywność systemu opieki zdrowotnej”.

Okres realizacji projektu:
1 stycznia 2019 – 30 czerwca 2022

Cel oraz oczekiwane rezultaty:

  • Wdrożenie metodologii HB-HTA, wraz z utworzeniem pilotażowych szpitalnych jednostek HB-HTA oraz wspomagającej je sieci HB-HTA.
  • Zwiększenie możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej w Polsce
  • Wiedza (know-how) dotycząca aktualnego statusu wdrażania technologii medycznych w Europie
  • Podstawy organizacyjne dla szpitalnych jednostek HTA / sieci HB-HTA w Polsce
  • Model jednostek szpitalnych HB-HTA i sieci HB-HTA w Polsce
  • Pilotaż systemu HB-HTA w Polsce

Realizatorzy:

Projekt realizowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia w konsorcjum z Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.

Więcej o konsorcjumWięcej o konsorcjumWięcej o konsorcjum