Światowy Dzień Serca
29 września, 2021 0

Obchodzimy dziś Światowy Dzień Serca, w związku z tym warto wiedzieć, jak mają się „sprawy sercowe” w naszym projekcie. Oczywiście nie jest żadną tajemnicą, iż Narodowy Instytut Kardiologii, który nie tylko należy do naszego Konsorcjum, ale także aktywnie uczestniczy w procesie pilotażu koncentruje się na innowacjach kardiologicznych. W ramach projektu HB-HTA przyjrzymy się zatem technologii diagnostycznej, która będzie przez NIKard poddawana ocenie.

Dynamiczna perfuzja mięśnia sercowego, bo o niej mowa, jest metodą tomografii komputerowej, która pozwala na ocenę jakościową i ilościową niedokrwienia mięśnia sercowego. Badanie CTP wykonywane jest z użyciem niewielkiej dawki promieniowania rentgenowskiego (2-4mSv) oraz niewielkiej objętości jodowego środka kontrastowego. Ocena perfuzji, w kontraście do typowej angiografii tętnic wieńcowych, ma na celu ocenę stopnia zakontrastowania (napływ, peak, krzywa dystrybucji, zaleganie kontrastu) mięśnia sercowego. Zakłada się, że różnice w wysyceniu/zakontrastowaniu wynikają z czynnościowej istotności zwężenia, czyli w przypadku, gdy objętość krwi dopływającej do wybranych segmentów miokardium jest niższa, niż w pozostałych segmentach uważa się, że zwężenie jest istotne i wymaga rewaskularyzacji.

Badania CTP wykonywane są w dobrych ośrodkach kardiologicznych w Europie i USA, ale obecnie w celach badawczych. Jednakże wciąż rosnąca liczna publikacji oraz innych dowodów naukowych powoduje, że metoda ta jest na krzywej wznoszącej, z dużym potencjałem dla zastosowania klinicznego w najbliższej przyszłości.

Wdrożenie nowej technologii znacząco wpłynie na zwiększenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podniesienie jakości wykonywanych badań. Szybsza diagnostyka i ograniczenie liczby dodatkowych badań (w tym inwazyjnych i wymagających pobytu w szpitalu) wpłynie na usprawnienie ścieżki pacjenta, jakość życia i maksymalizację efektu zdrowotnego. Wdrożenie ocenianej technologii znacząco wpłynie na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności szpitala oraz poprawi dostęp terapii posiadającej wartość dodaną w stosunku do obecnie proponowanych metod leczenia w tym zakresie.