Podsumowanie konferencji
8 stycznia, 2021 0

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji „HB-HTA w Polsce – proponowane rozwiązania”, której celem było podsumowanie fazy badawczej projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”. Było to kolejne z serii zaplanowanych spotkań w ramach powyższego projektu, realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Uczelnia Łazarskiego (UŁ) oraz Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego (NIKard).

Konferencja odbyła się 15 grudnia 2020 r. pod auspicjami Narodowego Instytutu Kardiologii. Niestety, tegoroczna sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie pozwoliła nam na spotkanie otwarte, jednakże wierzymy, iż forma konferencji online pozwoliła na uczestnictwo tym osobom, które w innym wypadku nie mogłyby wysłuchać przygotowanych referatów.

W konferencji wzięło udział niemal 250 słuchaczy, których zainteresowała problematyka wdrożenia HB-HTA w Polsce! Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez RynekZdrowia.pl oraz EdukacjaMedyczna.pl Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

W imieniu prof. dr hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego, Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii uczestników powitał dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst., Zastępca Dyrektora ds. Nauki, który pochwalił skuteczność działań Konsorcjum i przypomniał główne punkty  programu konferencji. Z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia głos zabrał członek Komitetu Sterującego – Daniel Rutkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, który podkreślił istotną rolę płatnika (NFZ) we wdrożeniu projektu, szczegółowo omówił także korzyści, jakie z niego płyną.

Pierwsza sesja pt. „Faza badawcza i faza wdrożeniowa Projektu”, moderowana przez dr Igę Lipską (NFZ), Kierownika Projektu, rozpoczęła się od bardzo ciekawego wystąpienia dr n. med. Bernarda Waśko, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i aktualnego przewodniczącego Komitetu Sterującego projektu HB-HTA. Wystąpienie dr Waśko pozwoliło zapoznać się bliżej z rolą NFZ w projekcie – nie tylko jako Lidera, ale także jako podmiotu wspierającego ostateczne produkty, będące wynikiem wdrożenia projektu. W tej sesji usłyszeliśmy także referat dr Igi Lipskiej, która wskazała cele projektu, omówiła jego poszczególne fazy oraz wskazała zarys metodyki HB-HTA. Kolejne wystąpienie dotyczyło pierwszej części fazy badawczej programu (WP1), która objęła systematyczny przegląd i analizę danych dotyczących HB-HTA w Europie i w Polsce – te kwestie przybliżyła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka (UŁ). Rezultaty fazy WP2, czyli opracowania strategii, rozwiązań i działań umożliwiających wdrożenie HB-HTA w Polsce zaprezentował dr Michał M. Farkowski (NIKard). Końcowym etapem sesji pierwszej było wystąpienie Katarzyny Iłowieckiej (NFZ), w którym uczestnicy konferencji mogli poznać założenia fazy wdrożeniowej projektu.

Druga sesja konferencji oscylowała wokół proponowanego modelu funkcjonalnego HB-HTA w Polsce. Moderowała ją dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, która rozpoczęła sesję wystąpieniem prezentującym cel, metodykę oraz genezę wyłonienia modelu mieszanego – proponowanej formy funkcjonowania sieci HB-HTA w Polsce. O szczegółach opowiedziała prof. Iwona Kowalska-Bobko (Uniwersytet Jagielloński), wskazując na jego kluczowe założenia. Sesję podsumowało wystąpienie prof. Barbary Więckowskiej (Szkoła Główna Handlowa), która przedstawiła wyniki analizy SWOT  możliwości wdrożenia modelu mieszanego.

Trzecia sesja dotyczyła roboczej wersji metodyki HB-HTA w Polsce. Tę część konferencji moderował dr Michał M. Farkowski, który rozpoczął sesję wystąpieniem dotyczącym raportu HB-HTA – prezentacja przybliżyła uczestnikom cel, sposób przygotowania i proponowaną formę raportu HB-HTA. Następnie dr Marta Słomka (Agencja Badań Medycznych) zaprezentowała wyniki analizy problemu decyzyjnego oraz analizy systemowej. Kolejnym etapem była analiza kliniczna – o jej wynikach opowiedziała Anna Zawada (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Sesję zakończyła prof. Maria Węgrzyn (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) prezentacją analizy ekonomicznej.

Konferencję ukoronował panel dyskusyjny dotyczący szans i zagrożeń wdrożenia proponowanego modelu funkcjonalnego HB-HTA w Polsce. Moderowała go dr Iga Lipska, a udział wzięli w nim następujący eksperci:

Jakub Kraszewski – Dyrektor, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Prof. Maciej Niewada – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Mec. Izabela Wereśniak – Masri – Dyrektor Biura Prawnego, Centrala NFZ

Prof. Marcin Czech – Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Dr Tomasz Sławatyniec – Dyrektor Wydziału Zdrowia, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Agnieszka Ryniec – p.o. Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych, Agencja Badań Medycznych

Damian Marciniak – Dyrektor Wydziału Zdrowia, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Paneliści wskazywali na fakt, iż innowacyjność projektu pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie nowych technologii medycznych, przede wszystkim w aspekcie skuteczności diagnostyki i leczenia, ale także w sensie ekonomicznym. Wykazano, iż założenia projektu mogą znacząco przełożyć się na procesy decyzyjne w szpitalach, a wdrażanie innowacji powinno przebiegać z uwzględnieniem potrzeb zarówno pacjenta, jak i możliwości szpitala. Jednocześnie dostrzeżono konieczność poszukiwania i realizowania nowych rozwiązań w zakresie technologii nielekowych. Projekt może pozwolić znaleźć odpowiedzi na pytanie, które technologie wdrażać, co zasługuje na szczególną uwagę i co z całą pewnością jest dobrą praktyką w zakresie innowacji wprowadzanych przez szpitale. Dyskutowano także rolę urzędów wojewódzkich w realizacji założeń projektu. Tu najważniejszym elementem wydaje się być potencjalne powiązanie raportów HB-HTA -z wnioskami składanymi w systemie IOWISZ. Uzupełnienia te mogłyby mieć kluczową rolę choćby w zakresie analizy efektywności zakupionego przez szpitale sprzętu, co z pewnością przyczyniłoby się do zachowania równowagi w zakresie skuteczności terapeutycznej i diagnostycznej, ale z uwzględnieniem optymalizacji ponoszonych na inwestycje kosztów. Wnioski płynące z wypowiedzi uczestników panelu dyskusyjnego są zbieżne: HB-HTA stanowi narzędzie bardzo obiektywne, a jego wdrożenie jest niezwykle potrzebne i może przynieść szereg korzyści systemowi ochrony zdrowia w Polsce.

Podsumowania  konferencji w imieniu prof. dr hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego, Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii, dokonał dr Michał M. Farkowski, który zapowiedział kontynuację prac nad wdrożeniem HB-HTA w Polsce.

Pełen zapis filmowy konferencji:

 

Program konferencji:

10:00-10:20 Powitanie uczestników – Tomasz Hryniewiecki, Koordynator projektu w NIKard; Bernard Waśko, Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu, NFZ

10:20-11:30 Faza badawcza i faza wdrożeniowa Projektu – moderacja Iga Lipska, Kierownik projektu, NFZ

 • Cele, fazy, metodyka badawcza projektu HB-HTA – Iga Lipska, Kierownik projektu, Konsorcjum NFZ-UŁ-NIKard
 • Podsumowanie zadań WP 1 – Małgorzata Gałązka-Sobotka, Koordynator projektu w UŁ
 • Podsumowanie zadań WP 2 – Michał M. Farkowski, Lider zadań WP 2-5 w NIKard
 • Cele i zadania fazy wdrożeniowej projektu – Katarzyna Iłowiecka, Koordynator projektu w NFZ
 • Dyskusja, Q&A

11:30-13:00 Proponowany model funkcjonalny HB-HTA w Polsce – moderator Małgorzata Gałązka-Sobotka

 • Cel, metodyka i sposób wyłonienia modelu funkcjonalnego – Małgorzata Gałązka-Sobotka
 • Prezentacja modelu mieszanego – Iwona Kowalska-Bobko
 • Analiza SWOT proponowanego modelu – Barbara Więckowska
 • Dyskusja, Q&A

13:00-13:15 Przerwa

13:15-14:45 Metodyka HB-HTA w Polsce – moderator Michał M. Farkowski

 • Cel, przygotowanie i proponowana forma raportu HB-HTA – Michał M. Farkowski
 • Analiza problemu decyzyjnego i analiza systemowa – Marta Słomka
 • Analiza kliniczna – Anna Zawada
 • Analiza ekonomiczna – Maria Węgrzyn
 • Dyskusja, Q&A

14:45-16:15 Panel dyskusyjny: szanse i zagrożenia wdrożenia proponowanego modelu HB-HTA w Polsce – moderator Iga Lipska

W panelu wezmą udział eksperci:

Jakub Kraszewski – Dyrektor, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Prof. Maciej Niewada – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Mec. Izabela Wereśniak – Masri – Dyrektor Biura Prawnego Centrala NFZ

Prof. Marcin Czech – Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Dr Tomasz Sławatyniec – Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Agnieszka Ryniec – p.o. Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych Agencja Badań Medycznych

Damian Marciniak – Dyrektor Wydziału Zdrowia, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

 

16:15-16:30 Zakończenie konferencji – Tomasz Hryniewiecki